Sikkerhed og ordensregler


Revideret: 12.august 2014
For at være en klub under Dansk Ride Forbund skal klubben have udformet et sæt sikkerhedsregler, der er kendt af klubbens medlemmer og indarbejdet i klubbens dagligdag.
Sikkerheds- og ordensreglementet gældende for KOR
Klubbens faciliteter generelt
Generelle krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på klubbens område og i terræn
Berideren har det daglige overordnede ansvar. Når berideren ikke umiddelbart er til stede, håndhæver personalet reglerne, hvorfor disses anvisninger altid skal følges.
1. Alle skal færdes med omtanke, fornuft og hensyntagen
2. Alle skal bære godkendt ridehjelm under ridning
3. Alle skal bære sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten
4. Alle under 18 år benytter sikkerhedsvest ved springning
5. Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet
6. Ingen fører en hest uden trense eller træktov
7. Ingen løber eller råber i nærheden af hesten eller i stalden
8. Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet
9. Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
10. Ingen anvender sporer uhæmmet
11. Brug af mobiltelefon er ikke tilladt under ridning.
12. Lånte effekter skal bringes på plads efter brug
13. Enhver rydder op efter sig selv
14. Hunde på KOR ́s arealer skal altid være i snor
15. Luk altid porte og døre efter dig
16. Cykler skal stilles i cykelstativer eller på de hertil indrettede områder
17. Rygning er ikke tilladt indenfor og udenfor kun tilladt på anviste steder
18. Biler skal parkeres, så de ikke er til gene ved porte, containere, foderrum, vaskeplads m.v.
Lastbiler/trailere, der er til undervisning skal parkeres ved halmladen eller bag hal 1. Øvrig
trailerparkering (langtids-) langs bagsiden på hal 1
19. Ridehaller og ridebaner må kun benyttes af medlemmer af KOR og private ryttere udefra skal have betalt hesteejer-kontingent
20. I alle stalde samt haller ophænges ”Hvis ulykken er ude” opslag
Stald - generelle regler
1. Staldenes lukketider: Hverdage kl. 21.30, fredage kl. 20.30, søn- og helligdage kl. 17.30.
2. I den nye stald samt i porten findes opslag om weekend staldvagten.
3. Der må ikke leges i staldene, på lofterne eller i halmladen. Det bør kun være personer over 12 år, der
færdes på høloftet
4. Heste/ponyer på opbindings/striglepladser, i vandspiltov og på staldgangen må ikke stå uden opsyn
5. Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af striglekasser m.v og disse må ej heller efterlades på staldgangen.
6. Der er opsat forholdsregler ved brand

7. For at opholde sig alene i stalden skal medlemmet have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil
8. Sadelrum skal ryddes op efter brug. Sadel- samt trenseknage skal forsynes med navn, f.eks. med dymo- strimmel. Alt tilbehør skal være i egnede kasser/beholdere og så vidt muligt stå på hylder eller hænge på knager
9. Ting, der glemmes eller efterlades, vil blive lagt i glemmekassen
10. Om muligt renses der hove, inden hesten trækkes ud på staldgangen. Ellers skal staldgangen fejes efter
udtrækning
11. Store sadelkasser/stævneskabe anbringes efter anvisning
12. Stævneskabe skal sættes på plads straks efter hjemkomst - senest mandag
13. Hesteejere har ansvaret for at heste-/ponypassere er kompetente til at omgås hest/pony
14. Vandspiltove og staldgang efterlades ryddeligt
15. Eget foder skal opbevares i beholdere med tætsluttende låg på høpladsen. Der skal være navn på alt
foder og hvem det tilhører.
16. Særligt ponystalden
16.1. Alle på træk- og begynderhold skal bære ridehjelm under al færdsel i ponystalden
16.2. Kun halvparter kan have skabe stående på KOR
16.3. Efter strigling, opsadling mm skal pladsen efterlades opryddet, rengjort og fejet
16.4. Elevponyer må kun tages ud af boksen efter aftale m. ponytræneren
Ridehus og ridebane generelt
1. Målet med reglerne for færdsel i ridehallen er, at flest mulige medlemmer kan benytte hallen under hensyntagen til det til enhver tid gældende uge- og undervisningsskema
2. Reglerne træder i kraft i det omfang, almindelig fornuft, hensyntagen og tolerance ikke rækker.
3. Der skal hænge tilgængelige og synlige regler for ridning i de tre ridehaller
4. For at deltage i ”fri ridning” uden undervisning skal rytteren have taget ryttermærke 2 eller have
færdigheder svarende dertil
5. I ridehallen (på banen) må der ikke være tilskuere eller andre personer end ryttere og undervisere samt evt. trækkere
6. Der rides altid venstre skulder mod venstre skulder
7. Start- og sluttidspunkt for undervisning skal overholdes, således at ingen varmer op eller skridter af,
mens andre får undervisning. Undtaget er ryttere til enetimer
8. Skridt foregår kun på hovslaget (den yderste meter langs barrieren) og kun enkeltvis. Skridtøvelser foregår dog indenfor hovslaget
9. Ved enkeltstående ændring af anvendelse af en hal eller bane (f.eks. stævne eller kursus) informeres herom ved opslag
10. Der må kun opsættes spring, når hallen eller banen er fri eller efter aftale med øvrige ekvipager i hallen. Benyttet springmateriel skal altid sættes på plads efter brug.
11. Der må kun springes, såfremt der er en springkyndig voksen tilstede
Ridehal 1-3 og Udendørsbaner
1. Longering:
1.1. Longering af en hest er kun tilladt, når der maksimalt er 4 equipager i hallen. I ridehal 2 maksimalt
2 equipager.
1.2. Longering af to heste er kun tilladt, når der ingen equipager er til stede
1.3. Dersom flere equipager kommer til, ophører longeringen indenfor 10 minutter, såfremt andet ikke aftales med alle tilstedeværende ryttere
1.4. Der må ikke longeres på den nye dressurbane tættest på helårsfoldene eller på græsarealerne
1.5. Der må ikke longeres såfremt der er undervisning
2. Fritlukning:
2.1. Fritlukning er kun tilladt i ridehal 2.
2.2. Fritlukning må kun foregå, når der ikke er andre heste/ponyer i hallen. Det må kun ske under opsyn og skal senest afsluttes 10 min. efter, at andre ryttere eller longører har meldt deres ankomst
2.3. Er der ryttere i hal 3, må fritlukning i hal 2 kun ske efter aftale med og under hensyntagen til rytterne i hal 3.
3. Særligt ridehal 2
3.1. Der må ikke trækkes gennem hal 2, når der er undervisning. Dette skal ske, når der skiftes hold 3.2. Søndag mellem 9 og 11 er hallen reserveret løsspringning
4. Særligt udendørsbaner
4.1. Nedrevne forhindringer på springbanen genrejses efter brug
4.2. Konkurrencespringbanen må kun benyttes under træning med berider
4.3. Al galoptræning skal foregå i områdets yderkreds. Er der andre ryttere i nærheden, rides der i roligt tempo, evt. tages ned i trav eller skridt. Vis hensyn!
4.4. I våde perioder må der ikke galopperes på græsarealerne
Folde
1. Se endvidere opslag for aktuelle oplysninger.
2. Foldtavlen skal benyttes hver gang en hest sættes på fold med tydelig angivelse af navn, ud- og
indlukningstid og telefonnummer. Viskes ud, når hesten kommer ind.
3. Der må ikke sættes heste sammen på fold uden ejernes udtrykkelige samtykke.
4. Opdages der en skade på hegn eller led, skal man forsøge at udbedre den. Er det ikke muligt, skal
der gives besked til foldudvalget
5. Foldene må ikke anvendes efter mørkets frembrud eller udenfor staldenes åbningstid
6. En person må kun føre en enkelt hest af gangen til og fra folden
7. Man må ikke opholde sig på folde, hvor der går ponyer eller heste
Hingsteopstaldning
1. Hingste må luftes i hingstefolden.
2. Hingstenes bokse skal være forsynede med en ekstra kæde
Hvis ulykken sker
1. Stands ulykken
2. Giv livreddende førstehjælp
3. Tilkald den nødvendige hjælp
4. Ring evt. 112
5. Oplys: Kolding Rideklub, Bramdrupskovvej 40A
6. og hvad der er sket
7. Informer rideklubbens vagthavende, telefon 7552 2023 - vagthavende sørger for, at ambulancen
bliver ført hen til den tilskadekomne
8. Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er kommet
Tilrettet den 12.august 2014