Funktionsbeskrivelse for KOR's bestyrelse

Formand

 • Kontakt med relevante offentlige myndigheder på klubbens vegne
 • Varetager kontakten til Dansk Rideforbund (DRF). Er distriktsrepræsentant for klubben. Sørger for tilmelding til DRF’s repræsentantskabsmøde
 • Ansvarlig for beriderens funktionsområde (se stillingsbeskrivelse for denne). Varetager al nødvendig daglig kontakt til berideren
 • Er født medlem af Forretningsudvalget 5. Er klubbens repræsentant i Bøgelundhallens bestyrelse
Næstformand

 • Er formandens stedfortræder i alle forhold
 • Deltager i forretningsudvalget
 • Leder klubbens bestyrelsesmøder
 • Ansvarlig for klubbens forsikringsforhold
Kasserer

 • Ansvarlig for økonomisk styring i klubben (I samarbejde med den øvrige bestyrelse og klubbens administrative medarbejder)
 • Aflægger månedsregnskab på bestyrelsesmøderne i samarbejde med klubbens administrative medarbejder
 • Ansvarlig for aflæggelse af klubbens årsregnskab for generalforsamlingen
 • Ansvarlig for klubbens administrative medarbejders funktionsområde
Sekretær

 • Udsender mødeindkaldelser med dagsorden til bestyrelsesmøderne med mindst 14 dages varsel
 • Udarbejder mødereferater fra bestyrelsesmøderne, udsender dette til bestyrelsen senest 8 dage efter seneste møde, indsætter referat i klubbens forhandlingsprotokol efter bestyrelsens godkendelse, underskrevet af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer, og offentliggør referatet på klubbens hjemmeside
 • Ansvarlig for at referat af generalforsamlingen bliver underskrevet af dirigenten og indsat i forhandlingsprotokol.