Vedtægter og generalforsamling

Opdateret på KORs ordinære generalforsamling d. 26. februar 2018

§ 1

Klubbens navn er: Kolding Rideklub, forkortes KOR.

Klubbens hjemsted er: Kolding Kommune.
§ 2

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende ridemæssig brug og pleje. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis at drive ride etablissementet "Bøgelund" på Bramdrupskovvej 40A, Kolding.
§ 3

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtiget til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.
§ 4

I rideklubben kan enhver optages som senior- eller juniormedlem.

Unge mennesker optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år.

Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. Medlemskabet er gældende fra datoen for første kontingentindbetaling.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen senest pr. forfaldsdagen for næste kontingentindbetaling.
§ 5

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtigelser
§ 6

A) Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabilt

B) I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere fastsat tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning og for vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være tilstede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger

C) I det af 6B omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen, ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idrætsforbund (eksklusion)
§ 7

Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen til klubbens økonomiske behov og med ansvar overfor generalforsamlingen. Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdag, ophører medlemmets rettigheder, og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som ikke har betalt senest 14 dage efter at modtaget påkrav herom.
§ 8

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse bestående af formand og 6 medlemmer, der skal være valgbare som nævnt i §12. På den ordinære generalforsamling vælges formanden direkte for 2 år. Valget finder sted i alle lige år. På generalforsamlingen vælges endvidere den øvrige bestyrelse for 2 år, samt 2 suppleanter for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen. Der afgår hvert år 3 bestyrelsesmedlemmer, samt de 2 suppleanter. I tilfælde af vakance for formand eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling. Efter indtræden konstituerer bestyrelsen sig på ny.
§ 9

Af bestyrelsens midte vælges et forretningsudvalg på 3 medlemmer, hvoraf klubbens formand er født medlem. Endvidere har bestyrelsen ret til at nedsætte stående udvalg efter behov. Formænd for sådanne udvalg skal være et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
§ 10

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 10 gange årligt, men i øvrigt efter behov, eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog §6. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 5 af bestyrelsens medlemmer være tilstede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollatet skal foreligge til godkendelse på næste bestyrelsesmøde og underskrives af formand, sekretær samt yderligere mindst 1 bestyrelsesmedlem. Det godkendte referat skal offentliggøres senest 14 dage efter godkendelsen enten via opslag eller via elektroniske medier.
§ 11

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i forening, f.eks. formand/næstformand-kasserer, der er bemyndiget til at underskrive dokumenter om køb, salg og anden afhændelse, samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af vedtægternes §12.
§ 12

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 31. december. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, informeres på klubbens hjemmeside, og medlemmer kan ligeledes få indkaldelsen tilsendt via mail. Det er det enkelte medlem, som selv er ansvarlig for at sikre, at klubben er i besiddelse af korrekt mailadresse. Informationen gives til medlemmer med mindst 14 dages varsel. Medlemmer, der er fyldt 18 år, har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og desuden været medlem af klubben i de seneste 3 måneder umiddelbart forud for generalforsamlingen. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsen aflægger beretning

3.Forelæggelse af det reviderede regnskab

4.Behandling af indkomne forslag

5.I lige år valg af formand

6.Valg af medlemmer til bestyrelsen

7.Valg af suppleanter til bestyrelsen

8.Valg af kritisk revisor

9.Valg af revisorsuppleant

10. Godkendelse af erhvervsmæssig revisor

11. Eventuelt

Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m. På generalforsamlingen sker valg af personer ved almindeligt flertal, øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog §13 og §16. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning. Står stemmerne lige er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Over generalforsamlingens beslutninger føres protokollat, der underskrives af dirigenten.
§ 13

Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.
§ 14

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Årsregnskab og status skal udarbejdes af erhvervsmæssig revisor. Regnskabet skal forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af den på den ordinære generalforsamling for 1 år valgte revisor. Det reviderede regnskab skal være udarbejdet senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer hos kassereren mod fremsendelse af frankeret svarkuvert.
§ 15

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt eller når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.
§ 16

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutning om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.

Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter inden for distrikt 10 efter distriktsbestyrelsens nærmere bestemmelser, idet ikke forbrugte udloddede midler fra Elite Gaming A/S dog returneres til Elite Gaming A/S, der er forpligtet til at indbetale afgift af gevinstgivende spilleautomater svarende til den returnerede udlodning.
Ovenstående vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling d. 12.11.1988.

Senere er foretaget følgende ændringer:

På ekstraordinær generalforsamling d. 23.10.1991 er § 6 ændret m.h.t. DRF's udelukkelsesbestemmelser, § 12 stk. 2 og 3 ændret afholdelsestidspunkt for generalforsamlingen, samt ændring af regnskabsåret til kalenderåret i § 14 stk. 1.

På ordinær generalforsamling d. 19.02.1992 er § 8 ændret m.h.t. bestyrelsens sammensætning (5-7 medlemmer).

På ordinær generalforsamling d. 09.02.1994 blev foretaget følgende ændringer:

§ 8 ændret m.h.t. bestyrelsens sammensætning (formand + 6 medlemmer), formandens valg på generalforsamlingen, samt valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

§ 10 ændret m.h.t. at protokollatet skal underskrives af formand, sekretær + 1 bestyrelsesmedlem på efterfølgende bestyrelsesmøde.

§ 12 ændret m.h.t. stemmeret og valgbarhed til bestyrelsen, samt indhold af dagsorden.

§ 15 uddybet m.h.t. tidsfrist for afholdelse og varsel af ekstraordinær generalforsamling

På ordinær generalforsamling d.26.02.2018 blev nedenstående ændret
§ 10 ændret m.h.t. offentliggørelse af det godkendte referat.
§ 12 ændret m.h.t. at indkaldelsen til generalforsamlingen informeres på klubbens hjemmeside og medlemmer kan ligeledes få indkaldelsen tilsendt via mail. Medlemmer er selv ansvarlige for at klubben har den korrekte mailadresse.
Generalforsamling Alle medlemmer opfordres til at deltage i generalforsamlingen, som finder sted hvert år i februar.

Har du punkter til behandling på den kommende generalforsamling, skal de være bestyrelsen i hænde senest den 31. december.

Referater fra generalforsamlingen ligger under det pågældende år under referater